Ouderraad

1) Oprichting:

In uitvoering van het decreet van 2 april 2004 betreffende de participatie van ouders op school werd een ouderraad opgericht in de Gemeentelijke Basisschool Ichtegem - Eernegem.

De eerste vergadering vond plaats op 1 februari 2005.4) Communicatie:


De verslagen van de ouderraad worden kosteloos aan de ouders bekend gemaakt via de schoolwebsite.


Bovendien heeft elke ouder, die dit vraagt, recht op een elektronische kennisgeving van het verslag via mail

(of via een kosteloze kopie, te verkrijgen op het secretariaat van de school).


Deze verslagen worden medegedeeld onder voorbehoud van goedkeuring door de volgende algemene vergadering van de ouderraad.

6) Overzicht van de leden :


Jurgen Blauwet


Nadine Longueville


Mieke Loontjens


Nele Bolle


Jessie Denolf


Nele Staelens


Lut Maertens


Marinka Draye


Dries Maeckelbergh


Davy Vansteenkiste


Stijn Degrieck


Sigrid Falleyn


Katja Verstrepen


Kristof Passchyn

Ouderraad

3) Bevoegdheden:


De schoolraad kan aan de ouderraad een advies vragen over o.m.:


– aangelegenheden die de ouders aanbelangen,


– de algemene organisatie en werking van de school,


– de bepaling van het profiel van de directeur,


– het studieaanbod,


– het aangaan van samenwerkingsverbanden met andere inrichtende machten en met externe instanties,


– de opstapplaatsen en de busbegeleiding in het kader van het door de inrichtende macht aangeboden vervoer,


– de vaststelling van het nascholingsbeleid,


– het beleid inzake experimenten en projecten,


– het opstarten of wijzigen van het schoolreglement,


– het opstellen of wijzigen van de lijst van bijdragen die aan de ouders worden gevraagd,


– het schoolwerkplan,


– het beleidsplan of het beleidscontract dat de samenwerking regelt tussen de school en het CLB,


– elk ontwerp van beslissing inzake de jaarplanning van extra muros-activiteiten en parascolaire activiteiten,


– elk ontwerp van beslissing inzake de infrastructuurwerken die niet onder de toepassing vallen van artikel 17 §2, 1ste a en c van de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten,


– elk ontwerp van beslissing inzake de vaststelling van de criteria voor de aanwending van lestijden, uren, uren leraren en punten,


– elk ontwerp van beslissing inzake het welzijns- en veiligheidsbeleid op school.


De ouderraad kan uit eigen beweging over al deze punten spontaan een advies uitbrengen aan de schoolraad en aan de inrichtende macht.


Bovendien kan de ouderraad advies uitbrengen over onderwerpen die niet vermeld zijn en betrekking hebben op materies die de ouders, de school, het personeel of de kinderen aanbelangen.

2) Samenstelling:

– De ouderraad wordt om de vier jaar opnieuw samengesteld.

– Het aantal leden bedraagt maximum 20.

– Ouders, voogden of pleegvoogden van leerlingen op school kunnen zich steeds spontaan kandidaat stellen om toe te treden tot de ouderraad.

– Elke vestigingsplaats (Ichtegem / Eernegem) heeft ten minste twee leden in de ouderraad.

– De ouderraad kan vier leden afvaardigen naar de schoolraad.

Gemeentelijke basisschool 't Mozaïek

Westkerkestraat 53

8480 Eernegem

T: 059/ 29 92 98

E: directie@gbsichtegem.be

Gemeentelijke basisschool de Bever

Engelstraat 52

8480 Ichtegem

T: 051/ 58 85 10

E: directie@gbsichtegem.be

Copyright @ GBS Ichtegem

All rights reserved